Minőségi szolgáltatás felsőfokon!
Nyerjen wellness feltöltődést

Wellness nyereményjáték szabályzat

A Splendid Design Kft. wellness nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerjen 2 fő részére 3 nap 2 éjszaka relaxációs feltöltődést.

A nyereményjáték időtartama:
2020. szeptember 01. kedd 9.00 órától – október 02. péntek 16.00 óráig.

Sorsolás időpontja: 2020. október 05. 10.00 óra

Nyeremény díja: Art Hotel Zalakaros
2 fő részére 3 nap 2 éjszaka teljes körű ellátás wellness használattal.

A játék lebonyolításának helye: Splendid Design Csoport hivatalos Facebook oldala.

Wellness nyereményjáték szabályzat

1. A Wellness nyereményjáték szervezője

A Wellness Kikapcsolódás Nyerményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Splendid Kft. (székhely: 2030 Érd, Rekettye utca 34.; cégjegyzék szám: 13 09 115100; adószám: 14049091-2-13), a továbbiakban: "Szervező”.

2. Kik vehetnek részt a nyereményjátékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban leírtaknak megfelelően teljesíti az adott feladatot.

A Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), meghatározott valamennyi feltételt (beleértve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is), és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyertessége esetén teljes nevét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerinti kezelje.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, az Adatfeldolgozó, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek és ezek alkalmazottai.

2.3. A Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálja, hogy a Játékban a Játékos a feladat elvárásainak eleget tett-e. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja.

2.4. A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

3. A játék időtartama
2020. szeptember 01. 9:00 perctől 2020. október 02. napja 16.00 percig tart.

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez keresse fel a Splendid Design Csoport weboldalát (https://www.sdcs.hu), majd ott a játékra felhívó linkre kattintva tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak.

A feladat, hogy a Játékos

1. Kedvelje a Splendid Design Csoport Facebook oldalát a www.facebook.com/SplendidDesignCsoport elérhetőségen.

2. A Facebook oldalon a Splendid Design Csoport hivatalos wellness nyereményjáték felhívást tetszik-elje és a hozzászólásnál írja le, hogy ki az a három személy, akivel megosztja a nyereményjátékot.

3. Akit megjelölt a hozzászólásban, ossza meg velük az idővonalukon a hivatalos nyereményjátékot.

Az egy fő nyertest sorsolás útján választjuk ki, aki megnyeri az Art Hotel Zalakaros wellness kikapcsolódás ajándékát.

Játszon és nyerjen!

4.2. A Játék sorsolásában kizárólag az a Játékos vehet részt, aki

  • a részvételi határidőn belül jelentkezik,
  • a nyereményjáték minden feltételnek eleget tesz.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben nem saját maga által regisztrált a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosultsági hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint az Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja.

4.3. Nyertes kiválasztása
A Játék lezárását követően egy fő nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik oly módon, hogy a Szervező online véletlenszerűen sorsol.

A SORSOLÁS IDŐPONTJA: 2020. október 05. péntek 10.00 óra

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.4 – 4.5. pontjaiban foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy Spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és az Adatfeldolgozón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az Adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.4. Nyeremény átvétele
A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti az (eredményhirdetés), a nyertes kisorsolását követően – 2020. október 06-án – 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 48 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles e-mailben, az marketing@sdcs.hu címre visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor. A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti az (eredményhirdetés), a kiválasztást követő napon. A nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles e-mailben, a marketing@sdcs.hu címre visszajelezni a Szervező részére.

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál a második értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel e-mailben, a marketing@sdcs.hu címre írt e-mail válaszüzenetében egyeztetjük. A nyereményt a Szervező a Játékosnak személyesen ünnepélyes keretek között adja át, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

5. A Nyeremény

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége. Ezt követően a Nyeremény felhasználásával kapcsolatban a Játékos a Nyerményt biztosító Art Hotel Zalakarossal köteles egyeztetni és az Art Hotel Zalakaros szolgáltatási feltételei, házirendje szerint veheti igénybe a Nyereményt.

A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

6. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

7. Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A Játékos a jelen Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékos nevét és fényképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videó felvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak a nyereményét illetőleg, arra az esetekre a Szervező, illetve az Adatfeldolgozó semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező és az Adatfeldolgozó kizárja a felelősséget a rajtuk kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info@sdcs.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a (3 in 1 Hosting Bt., 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.), mint Adatfeldolgozó, végzi.

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köre:

Minden Játékos esetében:
-    a Játékos teljes neve
-    a Játékos születési dátuma
-    a Játékos e-mail címe
-    a Játékos facebook profil adatai

A Nyertes Játékos esetében:
-    a Játékos teljes neve
-    a Játékos születési dátuma
-    a Játékos email-címe
-    a Játékos telefonszáma
-    a Játékos facebook profil adatai
-    a Játékosról készült kép- és hangfelvétel

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is. A Játékos a Játékban való részvétel megkezdésével adja meg a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását.

Az adatkezelés időtartama:
Minden játékos esetén:
-  Nyereménynek a Nyertes által történő átvételéig

A Nyertes játékos esetén:
- a Nyeremény átadásáról illetve a Nyeremény felhasználásának megkezdéséről készült anyagok promóciós célra történő felhasználásáig

A Játékos adatok kezeléséhez adott hozzájárulását azok törléséig visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatokat csupán tároljuk, és kizárólag a Szervező jogi érdekei védelméhez vagy a Játékos hozzájárulásával kezeljük.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel esetén a Játék lebonyolítása: a Nyertesek értesítése, kapcsolattartás a Nyertessel, a Nyeremény kézbesítése, továbbá a Játékszabályzat feltételei betartásának ellenőrzése. A Nyertes személyes adatai esetén az adatkezelés célja a Szervező és az Art Hotel Zalakaros reklámozása a Nyeremény átadásáról és felhasználásáról készített promóciós anyagok közzétételével.  

3. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

A Játékos bármikor jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, továbbá kérheti azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. A Szervező a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: Splendid Design Kft., 2030 Érd, Rekettye utca 34., vagy az info@sdcs.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, a Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért a Szervező és az Adatfeldolgozó kizárja a felelősségét.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

4. Adatbiztonság

A Szervező és az Adatfeldolgozó megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

A Szervező és az Adatefeldolgozó mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy jogai mégis sérültek,  észrevételét megírhatja az info@sdcs.hu e-mail címre, vagy a 2030 Érd, Rekettye utca 34 címre. Mindezek mellett az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:
· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
· Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27.) vagy a Játékos lakóhelyéhez legközelebb eső törvényszék

6. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

Érd, 2020. szeptember 1.

Splendid Design Kft.
Szervező

Otthon felújítási támogatás

Iratkozzon fel csatornánkra!
Kövess minket a Facebookon!
Legfrissebb hír
Nyereményjáték - Németh Beáta beszámolója
2022-02-22
Nyereményjáték - Németh Beáta beszámolója
Art Hotel wellness élménybeszámoló a Splendid Design nyertesétől.
Kérdése van?

Visszahívjuk!

Adja meg a telefonszámát:

* Elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot és a Szerződési feltételekben foglaltakat.
Keresés

Küldjön üzenetet!

Segíthetünk?

Írjon nekünk és hamarosan keresni fogjuk!

Elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot és a Szerződési feltételekben foglaltakat.
2030 Érd Rekettye utca 34.