Minőségi szolgáltatás felsőfokon!
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

A Splendid Design Kft, 2030 Érd Rekettye utca 34., weboldal: sdcs.hu, splendiddesign.hu, tqd.hu, kozpontiporszivos.hu, kozpontiporszivos.com, telefonszám: +36 30 444 1555, e-mail cím: info@sdcs.hu (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://kozpontiporszivos.hu/adatvedelmi-tajekoztato-47. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Splendid Design Kft.
Székhely: 2030 Érd Rekettye utca 34.
Telephely: 2030 Érd Bajcsy Zsilinszky utca 192.
E-mail: info@sdcs.hu
Telefon: 06-30-444-1555
Adószám: 14049091-2-13
Cégjegyzék szám.: 13-09-115100
Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége:
Hétfő - Péntek 08:30 - 16:00

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név: Plangár Beáta
Székhely: 2030 Érd Rekettye u. 34.
E-mail: splendidprojekt@gmail.com
Telefon: 06-20-3736993

Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelések

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Személyes adat, az adatkezelés célja
 • Felhasználói név, azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele
 • Jelszó, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
 • Vezeték-és keresztnév, a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges
 • E-mail cím, kapcsolattartás
 • Telefonszám, kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése
 • Számlázási név és cím, a szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
 • Szállítási név és cím, a házhoz szállítás lehetővé tétele
 • A vásárlás/regisztráció időpontja, a technikai művelet végrehajtása
 • A vásárlás/regisztráció kori IP cím, technikai művelet végrehajtása

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő pénzügy, az irodai koordinátor és ügyfélszolgálatos munkatárs az értékesítők, a szerelő munkatársak,  és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton: 2030 Érd Rekettye u. 34. címen
 • E-mail útján: info@sdcs.hu e-mail címen
 • Telefonon: +36-30-444-1555 telefonszámon

Módosítani az adatokat alábbi linken is lehetséges a felhasználónév és jelszó beírásával: https://kozpontiporszivos.hu/index.php?route=account/account

Az adatkezelés jogalapja:

1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni, vagy ajánlatot küldeni, szervizt és telepítési kérelmét teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni, árajánlatot küldeni, a szervizt és telepítést teljesíteni.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Domain szolgáltatók
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:  tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely:  2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A
Email: https://megacp.com/contact.php
Telefonszám: +36/21/200-0040

Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítás, fuvarozás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Royal futár szolgálat
Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.
Email: ugyfelszolgalat@royal.hu
Telefonszám: 061/216-3606, 06-20/30/70-216-3606​

Név: GLS Futárszolgálat  ASAP HUNGÁRIA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:  1239 Budapest, Ócsai út 1-3.,
Email: info@gls-hungary.com
Telefonszám: (+36 29) 88 66 70

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Online fizetés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: B-Payment Szolgáltató Zrt. BORGUN
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 4.
Email: info@b-payment.hu
Telefonszám: +36 1 793 6776​

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, kártyaszám
Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

CRM ügyfél kapcsolat kezelő rendszer

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Ügyfél kapcsolat kezelő rendszer

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: MiniCRM Zrt
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Email: help@minicrm.hu
Telefonszám: 06 (1) 999-0402

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Számlázási név, Postázási név, e-mail cím, telefonszám, Kapcsolattartó név, Kapcsolattartó telefonszáma.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az ügyfelek számára a legoptimálisabb termék és szolgáltatás megtalálása.  Amennyiben szolgáltatást is kér tőlünk, akkor annak nyomonkövetése, és a maximális munkának az elvégzése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a cégünk felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Bérelhető Webáruház Rendszer

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Webshop megrendelések kezelése

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Email: info@shoprenter.hu
Telefonszám: +36 1 234-5011

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Számlázási név, Postázási név, e-mail cím, telefonszám, Kapcsolattartó név, Kapcsolattartó telefonszáma.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A webshop megrendelések teljesítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a bérelhető Webáruház Rendszer szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a cégünk felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Könyvelő

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés, törvényben előírt jelentések és bevallások elkészítése.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: ZABAX-TAX Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
Székhely: 2030 Érd Budai út 7/B. 1 emelet 5 ajtó.
Email: zabax@t-online.hu
Telefonszám: 06-23/367-714

Név: Consider könyvelő iroda
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.
Email: office@consider.hu
Telefon: +36 1 788 9322

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett, akinek számla lett kiállítva.
Az adatkezelés célja: könyvelés, törvényben előírt jelentések és bevallások elkészítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Tartozás behajtás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: 20 napon túli tartozás behajtása

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Kiss és Társai Ügyvédi Iroda
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 16.
Email: knlawyers@knlawyers.hu
Telefon: (+36-1) 209-2442

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai, email cím.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett, illetve akinek a cég kiállított számlát és 20 napon túli tartozása van.
Az adatkezelés célja: a ki nem fizetett és 20 napon túli tartozások behajtása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

Naptár Google

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: naptár szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név:Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok
Email: N/A
Telefonszám: N/A

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, cím, naptárbejegyzések, telefon kontaktok.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett, aki a webshop vásárláson kivül egyéb szolgáltatást kér cégünktől.
Az adatkezelés célja: Az egyéb szolgáltatások időbeni nyilvántartása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az szolgáltatás teljesítéséig, max a teljes folyamat (beleértve a fszolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésének dokumentálásáig) befejezéséig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Naptár Iphone telefonokon

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: naptár szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Apple Inc
Székhely: Apple Park, 1 Apple Park Way, Cupertino, California, U.S.
Email: N/A
Telefonszám: +1 800 220325

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkornizálása eszközök között.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett, aki a webshop vásárláson kivül egyéb szolgáltatást kér cégünktől.
Az adatkezelés célja: Az egyéb szolgáltatások időbeni nyilvántartása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az szolgáltatás teljesítéséig, max a teljes folyamat (beleértve a fszolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésének dokumentálásáig) befejezéséig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Számlázó rendszer

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Email: info@szamlazz.hu
Telefonszám: 06-23/367-714

Név: NetSoft Informatika Kft.
Székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 16.
Email: info@okosugyvitel.hu
Telefonszám:+36 20 404 1010

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett, akinek számla lett kiállítva.
Az adatkezelés célja: számla kiállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Cookie-k (sütik) kezelése

 

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

 

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

 

A Google Analytics alkalmazása

 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Google Ads remarketing alkalmazása

 

A Google Ads remarketingje lehetővé teszi, hogy a Google-lal megosztott ügyféladatok alapján jelenítsen meg hirdetéseket az ügyfelek számára a webhelyén és/vagy alkalmazásában elhelyezett globális webhelycímke, eseménykódrészletek vagy remarketingcímke segítségével. A velünk megosztott remarketingadatokat bizalmasan és biztonságosan kezeljük. A remarketinghez különféle típusú adatok gyűjtünk, például az olyan webhelyek URL-jeit és hivatkozó URL-jeit, amelyek címketalálatot váltanak ki, a követőcímkében található egyéni paramétereket, valamint az ennek eredményeként létrejövő remarketinglista-tagságokat.    https://support.google.com/google-ads/answer/7664943

 

A hirdetéseinket külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken jelenítjük meg;

 

A harmadik félnek minősülő szolgáltatók – köztük a Google – cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet vagy alkalmazást érintő korábbi látogatásai alapján

 

A webhelyet felkeresők le tilthatják a Google cookie-jainak vagy eszközazonosítóinak használatát a Google Hirdetési beállításaiban.https://adssettings.google.com/authenticated

Hírlevél, DM tevékenység

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez  szükséges személyes adatait kezelje.

 

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban NAIH-111197/2016.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a       2030 Érd Rekettye utca 34. címen,
e-mail útján         info@sdcs.hu  e-mail címen,
telefonon             06-30-444-1555 a számon.

 

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

Tájékoztatjuk, hogy

 

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

AMIKOR Splendid Design Kft. ÜZLETEIBEN VÁSÁROL


Üzleteinkben videós megfigyelő rendszer működik. Ennek célja az alkalmazottak biztonságának biztosítása, a bűncselekmények megelőzése, valamint bizonyítékok és így információk szolgáltatása a rendőrségi nyomozásokhoz bármilyen  bűncselekmény esetén. A videofelvételeket biztonságos környezetben tároljuk, a biztonsági személyzet korlátozott hozzáféréssel rendelkezik. 

 

Panaszkezelés

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a                                   2030 Érd Rekettye u. 34. címen,
e-mail útján                                    info@splendiddesign.hu e-mail címen,
telefonon                                        06-30-444-1555 telefonszámon.

 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

Tájékoztatjuk, hogy

 

a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

Közösségi oldalak

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés

A Céghez történő jelentkezés folyamata

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért a HR vezető a felelős, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatai ellátása során köteles az érintettek jogait biztosítani – amennyiben pedig kinevezésre vagy megbízásra került, úgy a Kft. belső adatvédelmi felelősével együttműködve.

A Kft. előtt az alábbi módon tárulnak fel személyes adatok a munkaerő kiválasztásával kapcsolatosan:

A sajtóban, valamint az interneten megjelenő hirdetés útján történő munkaerő toborzás munkaerőt, továbbá a Kft. saját munkavállalói között is kereshet a megüresedett álláshelyre munkavállalót, illetve kérés nélküli jelentkezők közül is történik kiválasztás.

A felvételre jelentkezők adatait elektronikusan és/vagy papíralapon is tárolja a Cég.


A  direkt érkező önéletrajzokkal kapcsolatos közös szabályok

A Kft.a munkára jelentkezés céljából érkezett, személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: SZATÖ) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon érkezett SZATÖ.

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából nem kategorizálja a Cég, azonban a megszerzett adatokat eltárolja, azokat 6 hónap elteltével a Kft. megsemmisíti.

Minden, a Kft. előtt feltárt SZATÖ esetében az adatkezelésre az Infotv. 6. § (6) ad jogalapot, amely szerint
„az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

A direkt érkező önéletrajzokra vonatkozó különös szabályok

A nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén a Kft. válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról. A
„válaszlevél direkt érkező önéletrajzokra” című válasz a Szabályzat mellékletét képezi.

 

A munkaerő-toborzásra vonatkozó különös szabályok

A Kft.a SZATÖ-ket főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából eltárolja. A SZATÖ-t és az azon szereplő személyes adatokat a Kft.jelen szabályzat alapján és az abban foglaltak szerint kezeli. Erre vonatkozóan tájékoztatást küld Kft.– a tájékoztatás szövege jelen Szabályzat melléklete.

A meghirdetett álláshelyre beérkezett pályázók személyes elbeszélgetésre hívhatók be. A pályázóknak nem kell alkalmassági teszten részt venniük.

Amennyiben az első interjú alapján megfelel az alany, akkor behívjuk egy második körre.

Megfelelés esetén a jelölt beutalót kap foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, amelynek eredményessége esetén sor kerül a munkaszerződés megkötésére. A Kft. foglalkozás-egészségügyi szakorvossal áll szerződéses kapcsolatban.

Az üzemorvosoktól a Társasághoz visszaérkező igazolás bizonyítja, hogy a leendő munkavállaló egészségügyi szempontból megfelel/nem felel meg a betöltendő munkakörre. Ez az adatlap bekerül a munkavállaló dossziéjába, majd a munkaviszony megszűnése után az irattárba kerül.


A SZATÖ alapján kiválasztott érintett adatainak további kezelése (úgy mint: alkalmasság eldöntése) már a munkaviszony létesítése céljából történik.

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése
kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az adatbázisba kerüléstől számított 6 hónap
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
Jelen adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit a melléklet tartalmazza.

Az érintettek jogai

 

A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

A gépparkunkon minden esetben vírus irtót használunk, és rendszeresen rendszer ellenőrzést végzünk, hogy a legkisebb legyen a kockázat.

 

Az eszközökön jelszavakat használunk, 3 havonta változtatjuk. A rendszerek és igénybe vett online szolgáltatásoknál a jelszavakat 3 havonta változtatjuk. Az arra alkalmas készülékeknél az újlenyomat olvasós feloldást is alkalmazzuk.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Otthon felújítási támogatás

Iratkozzon fel csatornánkra!
Kövess minket a Facebookon!
Legfrissebb hír
Nyereményjáték - Németh Beáta beszámolója
2022-02-22
Nyereményjáték - Németh Beáta beszámolója
Art Hotel wellness élménybeszámoló a Splendid Design nyertesétől.
Kérdése van?

Visszahívjuk!

Adja meg a telefonszámát:

* Elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot és a Szerződési feltételekben foglaltakat.
Keresés

Küldjön üzenetet!

Segíthetünk?

Írjon nekünk és hamarosan keresni fogjuk!

Elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot és a Szerződési feltételekben foglaltakat.
2030 Érd Rekettye utca 34.